aktualnosci

HOME / Archive by category "aktualnosci"
Ekoinstalacje na MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie

Ekoinstalacje na MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie

w dniach 17-19 kwietnia 2015 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej „PODPROMIE” w Rzeszowie odbyło się największe w regionie wydarzenie wystawiennicze – wiosenna edycja Podkarpackich Targów Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów EXPO DOM oraz Targów Nieruchomości. Powierzchnia ekspozycji obejmowała tereny zewnętrzne, poziom A1 i A2 (parter), poziom B (płyta główna), poziom C (antresole).

Na targach swoje oferty zaprezentowało ponad 300 firm, m.in.: producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych, mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz, pracownie projektowe, pracownie architektury krajobrazu, deweloperzy oraz instytucje finansowe. Wielu wystawców zagwarantowało zwiedzającym oferty w najlepszych cenach, wystarczyło tylko odwiedzić ich stoisko na targach i złożyć zamówienie podczas imprezy lub tuż po jej zakończeniu. Targi adresowane były do osób, które planują budowę, budują, remontują lub adaptują domy i mieszkania, a także aranżują wnętrze lub ogród.

My również byliśmy tam. Zainteresowanie naszą oferta przerosło nasze oczekiwania. Padło dużo pytań odnośnie zagadnień fotowoltaicznych oraz samego wykonania instalacji.

Cieszy nas to,  że  wielu odwiedzających zdaje sobie sprawę jaką moc niesie ze sobą słońce i jakie korzyści z tego mogą popłynąć.

 

W ramach imprez towarzyszących, pierwszego dnia targów (17 kwietnia – piątek) odbyła się Otwarta Konferencja nt. Energooszczędność i instalacje OZE w budownictwie.

EKoKredyt Prosument w BOŚ już dostępny

EKoKredyt Prosument w BOŚ już dostępny

BOŚ Bank opublikował na swojej stronie internetowej komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację i preferencyjny kredyt z programu Prosument, który w wersji realizowanej przez BOŚ przyjął nazwę EKoKredyt Prosument. Preferencyjne finansowanie na zakup i montaż domowych mikroinstalacji OZE w ramach programu EKoKredyt Prosument będzie dostępne w BOŚ Banku od 24 kwietnia br.

Warunki dofinansowania z programu EKoKredyt Prosument

BOŚ informuje, że preferencyjne dofinansowanie z programu EKoKredyt Prosument może zostać udostępnione osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie (posiadającym prawo własności, w tym współwłasność, lub użytkowanie wieczyste), a także wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zarządzającym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Warunkiem uzyskania dotacji i preferencyjnego kredytu z programu EKoKredyt Prosument w BOŚ Banku –  zgodnie z ogólnymi zasadami programu realizowanego przez NFOŚiGW – będzie montaż wyłącznie źródła energii elektrycznej (małe elektrownie wiatrowe, mikrokogenercja lub fotowoltaika – o mocy do 40 kWe) lub montaż źródła energii elektrycznej połączonego ze źródłem energii cieplnej (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne – o mocy do 300 kWt) Zasady programu nie przewidują instalacji wyłącznie źródła energii cieplnej.

BOŚ potwierdza, że dofinansowanie będzie dostępne w formie dotacji, której wysokość wyniesie w przypadku źródeł energii elektrycznej – 40% w roku 2015 oraz 30% w roku 2016, a dla źródeł ciepła  – 20% w 2015 r. i 15% w roku 2016.

W przypadku projektów łączących instalację źródła energii elektrycznej i źródło ciepła, udział procentowy dotacji będzie ustalany proporcjonalnie do ich mocy nominalnej.

EKoKredyt Prosument zakłada też przyznanie – obok dotacji – kredytu oprocentowanego na 1% i przyznanego maksymalnie na 15 lat. Okres ten może być jednak krótszy, co uzależnia się od okresów gwarancji wystawionej przez producentów urządzeń oraz formy zabezpieczenia kredytu.

BOŚ Bank będzie wymagać od firm wykonujących instalację gwarancji bankowej należytego wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi, której wysokość określono na 10% wartości instalacji montowanych w ramach Prosumenta, ale nie mniej niż 150 tys. zł.

Z kolei w przypadku producentów sprzętu montowanego z udziałem finansowania z Prosumenta będzie wymagana gwarancja bankowa należytego wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji jakości na kwotę 10 % wartości tego sprzętu, ale nie mniej niż 500 tysięcy zł.

W przypadku, gdy gwarancja jakości wykonania producenta wyniesie przynajmniej 5 lat, a rękojmia wykonawcy zostanie ustalona na okres nie krótszy niż 3 lata, wówczas okres kredytowania nie będzie mógł przekroczyć 5 lat.

Okres kredytowania wyniesie od 5 do 10 lat, gdy gwarancja jakości producenta zostanie wystawiona na okres przynajmniej 5 lat, rękojmia wykonawcy – na okres nie krótszy niż 3 lata, a dodatkowo wystąpi gwarancja bankowa producenta – na okres 5 lat, a gwarancja bankowa firmy instalacyjnej na okres 5 lat.

Natomiast kredytowanie na okres od 10 do 15 lat może zostać przyznane przy spełnieniu w/w warunków, a także przy poręczeniu osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na cały okres kredytowania.

– W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy, Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja (na cały okres kredytowania), zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych – informuje na swojej stronie internetowej BOŚ Bank.

EKoKredyt Prosument krok po kroku

Pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania z programu EkoKredyt Prosument będzie złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami o dochodach lub innymi dokumentami pozwalającego na dokonanie oceny zdolności kredytowej, uzupełnionego projektem instalacji.

Projekt instalacji musi zostać sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, a także musi zawierać schemat instalacji, opis wraz z podaniem podstawowych parametrów takich jak moc nominalna, sprawność czy zakładany uzysk energii. Do tych dokumentów należy dołączyć kosztorys. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kompetencje projektanta zgodnie z wymogami NFOŚiGW dostępnymi na stronie Funduszu pod tym linkiem.

Do wniosku należy dołączyć też potwierdzenie zgodności urządzeń z odpowiednimi normami oraz prawa do dysponowania danym budynkiem, a także kopię odpowiednich pozwoleń na budowę lub oświadczenie, że takie pozwolenie nie jest potrzebne.

Zgodnie z aktualną wersją Prawa budowlanego (art. 29) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających m.in. na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

Wnioskodawca ma ponadto przedstawić dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej), a także oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie z innych środków publicznych.

Warunkiem podpisania umowy i uruchomienia finansowania jest zawarcie umowy kredytowej oraz przedłożenie w banku umowy z wykonawcą instalacji zawierającej m.in. prognozowany uzysk energii oraz odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat. Konieczne jest też przedstawienie gwarancji producenta wraz z informacjami na temat instalacji i spełnienia przez nią kryteriów programu, a także wskazanie czasu trwania gwarancji (minimum 5 lat) czy zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wad instalacji w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia.

Szczegółowe wymagania dotyczące podpisania umowy w ramach programu EKoKredyt Prosument są dostępne na tej stronie.

Już po wykonaniu instalacji należy złożyć w banku protokół odbiorczy, umowę umożliwiającą wprowadzenie energii do sieci i ewentualnie koncesję (nie jest wymagana dla domowych mikroinstalacji o mocy do 40 kWe), a także faktury potwierdzające poniesione koszty.

Utrzymanie dotacji z Prosumenta w wersji realizowanej przez BOŚ Bank wymaga od jej beneficjenta m.in. zachowania okresu trwałości instalacji minimum przez 3 lata oraz przekazywania danych o produkcji energii.

Na razie do podziału 20 mln zł

W pierwszej transzy środków otrzymanych z NFOŚiGW na realizację programu EkoKredyt Prosument BOŚ będzie miał do dyspozycji 20 mln zł. Aby uzyskać kolejną transzę w tej samej wysokości z NFOŚiGW, BOŚ będzie musiał wydać 80% z pierwszej transzy środków otrzymanych od Funduszu.

BOŚ jest jedynym bankiem uczestniczącym w programie Prosument. Oprócz ścieżki bankowej potencjalni beneficjenci programu mogą skorzystać również z Prosumenta realizowanego za pośrednictwem kilku wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które przystąpiły do programu. Trzecią możliwością finansowania w ramach programu NFOŚiGW, którego całkowity budżet wynosi 800 mln zł, mają być kompleksowe wnioski składane przez gminy. Na razie NFOŚIGW wstrzymał jednak przyjmowanie wniosków od gmin, co tłumaczy zmianami legislacyjnymi w zakresie OZE i oczekiwaniem na interpretację dotyczącą dopuszczalności pomocy publicznej i zasad jej udzielania.

BOŚ Bank podkreśla na swojej stronie internetowej oraz we wniosku o udzielenie EkoKredytu Prosument, że zasady taryf gwarantowanych, które przyjęto w ustawie o OZE, nie mają zastosowania do instalacji oddanych do użytkowania do 31 grudnia 2015 r.

Inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, już dziś mogą zgodnie z Prawem Energetycznym sprzedawać nadwyżki do sieci po cenach równych 80 % średniej ceny rynkowej. Od stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą o OZE będą uzyskiwać 100 % tej ceny oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych) – informuje BOŚ Bank.

Dokumenty do wniosku o przystąpienie do programu EkoKredyt Prosument są dostępne na stronie BOŚ Banku pod tym linkiem.

Lista oddziałów BOŚ, do których można zgłosić się w sprawie programu EkoKredyt Prosument, jest dostępna na tej stronie.

źródło : www.gramwzielone.pl

Koszty kwalifikowane instalacji w Prosumencie

Koszty kwalifikowane instalacji w Prosumencie

Tabela poniżej przedstawia maksymalny koszt kwalifikowany dla poszczególnych źródeł energii

Lp Instalacja Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji
1 Źródła ciepłaopalane biomasą
 •  kotły o załadunku ręcznym – 1 000 zł/kW;
 •  kotły o załadunku automatycznym – 1 600 zł/kW.
 •  Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż zasobnika buforowego wody grzewczej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 200 zł/kW.
2 Pompy ciepła
 • dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.:
 • 3 000 zł/kW,
 • dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:
 1. z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów: 5 000 zł,
 2.  z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów: 8 000 zł.
 • dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 5 500 zł/kW.
3 Kolektorysłoneczne
 • 3 500 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1
 • lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2).
4 Systemyfotowoltaiczne
 • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,
 • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.
 • Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora.
5 Małe elektrowniewiatrowe
 • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 11 000 zł/kW,
 • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 500 zł/kW.
 • Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora.
6 Mikrokogeneracja
 • dla  instalacji na biogaz, o mocy poniżej  20kWe:
 • 40 000 zł/kWe,
 • dla instalacji na biogaz, o mocy od 20 do 40 kWe: 30 000 zł/kWe,
 • dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy poniżej 20 kWe: 9 000 zł/kWe,
 • dla instalacji na biopłyny lub   biomasę, o mocy od 20 do 40 kWe: 7 000 zł/kWe.
Prosument Informacje o programie

Prosument Informacje o programie

prosumentCelem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Treść programu priorytetowego:

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • energii elektrycznej lub
 • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh.
Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020 r.
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków

 • pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
 • kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł.

b) za pośrednictwem banków

 • środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.

c) za pośrednictwem WFOŚiGW

 • środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 400 mln zł, w tym:

 • 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • 200 mln zł poprzez banki,
 • 100 mln zł poprzez WFOŚiGW.

Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

Harmonogram naboru wniosków w programie „Prosument”

 • nabór wniosków dla jst trwał od 26.05.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.
 • nabór wniosków dla WFOŚiGW trwał od 16.07.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.; początek naboru wniosków  dla beneficjentów końcowych – po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW
 • nabór wniosków dla banków został ogłoszony 2.01.2015; wnioski od banków przyjmowane były do 30.01.2015; początek naboru wniosków  dla beneficjentów – po ogłoszeniu naboru przez banki.
Dobra wiadomość dla prosumenckich instalacji

Dobra wiadomość dla prosumenckich instalacji

Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej podkomisji pracującej nad ustawą o OZE do jej projektu wprowadzono kilka poprawek zgłoszonych przez rząd. Dotyczą one głównie energetyki prosumenckiej.

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, że cena sprzedaży energii z instalacji prosumenckich zostanie podniesiona do 100% w porównaniu do wcześniejszych propozycji, które mówiły tylko o 80% średniej ceny energii na rynku hurtowym.

Zmianie ulegną też okresy, w których będzie wyliczana średnia cena energii będąca podstawą do ustalania ceny odsprzedaży zielonej energii do sieci. Jak do tej pory ta cena była ustalana w okresach rocznych. Dlatego m.in. obecnie producenci energii z OZE mogą odsprzedawać ją do sieci po średniej cenie energii na rynku hurtowym z roku 2013.

Teraz ma to ulec zmianie i zamiast okresów rocznych będą liczone okresy kwartalne, co w opinii rządu będzie w większym stopniu uwzględniać aktualne realia rynkowe.

Niezmienione zostaną natomiast półroczne okresy, w których prosumenci będą rozliczać się z zakładami energetycznymi z zakupionej i sprzedanej energii w ramach tzw. (częściowego) net-meteringu.

Jak natomiast informuje PAP, przedsiębiorcy posiadający instalacje OZE będą mogli wybrać czy korzystać z bilansowania produkcji i konsumpcji energii w ramach net-meteringu, czy skorzystać z alternatywnego systemu w postaci zielonych certyfikatów – a po 2015 r. – z systemu aukcji.

Dodatkowo, ułatwienia przyznane prosumentom obejmą także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, co w praktyce może oznaczać zmniejszenie kosztów inwestycji dla takich podmiotów przez możliwość odliczenia podatków. Nie wiadomo tylko czy ostateczne przepisy takie odliczenia umożliwią.

Jak ponadto informuje PAP, podczas dzisiejszego posiedzenia podkomisji jej posłowie zaproponowali przyjęcie taryfy gwarantowanej dla prosumentów. Kwestia ta na razie pozostaje jednak nierozstrzygnięta – przynajmniej do kolejnego posiedzenia sejmowej podkomisji.

Co ze współspalaniem?

Po dzisiejszym posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. ustawy o OZE dalej nie wiadomo, jakie finalne ograniczenia w ustawie spotkają technologię współspalania. Posłowie uzależniają ostateczną zgodę na wsparcie dla współspalania od danych na temat produkcji energii w tej technologii z lat poprzednich. Dane te ma przedstawić do 8 grudnia Urząd Regulacji Energetyki.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków dla banków zainteresowanych współpracą z NFOŚiGW w realizacji programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki” w dniach od 16 stycznia 2015 r. do 30 stycznia 2015 r.
Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem>>